Islami qëndron mbi këto pesë shtylla (parime):


ibn Umeri r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: Islami qëndron mbi këto pesë shtylla (parime):
1- Dëshminë se nuk ka Zot tjetër që miton të adhurohet, përveç Allahut dhe se Muhamedi a.s. është i Dërguari i Tij;
2- Faljen e (rregullt të) namazit (në pesë kohët e detyruara me bindje, përkushtim, përsosmëri e përpikëri);
3- Dhënien eekatit;
4- Kryerjen e haxhit (vizitës në Mekë);
5- Agjërimin e muajit të Ramazanit.