A e dini se kjo është dita kur Allahu i Madhëruar i shfaqet njerëzve në Xhennet! Ajo ditë është…


Enes bin Malik (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) në lidhje me Fjalën e Allahut të Madhëruar: “E te Ne ka edhe më shumë.” [Kaf, 35] thotë: “Allahu i Madhëruar u shfaqet atyre çdo xhuma.”
Sadakaja në këtë ditë është më e mirë se sadakaja e dhënë në ditët e tjera.

Ibnul Kajim (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Sadakaja e dhënë në këtë ditë në krahasim me ditët e tjera të javës është si sadakaja e dhënë në muajin e Ramazanit në krahasim me muajt e tjerë.”
Në hadithin e Keabit transmetohet: “Dhe sadakaja në këtë ditë është më madhështore në krahasim me sakadanë e dhënë në ditët e tjera.”
5. Në këtë ditë Allahu i Madhëruar u shfaqet të dashurve të Tij besimtarë në xhenet.

Enes bin Malik (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) në lidhje me Fjalën e Allahut të Madhëruar: “E te Ne ka edhe më shumë.” [Kaf, 35] thotë: “Allahu i Madhëruar u shfaqet atyre çdo xhuma.”