Shtatë veprat që i lejohen agjëruesit.


1- Përdorimi i misvakut gjatë gjithë ditës. Duhet thënë se imam Ahmedi e ka konsideruar mekruh për agjëruesin përdorimin e misvakut pasdite.
2- Freskimi me ujë nga i nxehti i madh, duke hedhur ujë mbi trup apo edhe duke u zhytur në të.
3- Të ngrënit, të pirit dhe marrëdhëniet intime natën, derisa të sigurohesh për daljen e agimit.
4- Udhëtimi për nevoja të lejuara, edhe nëse e di se udhëtimi do të të detyrojë të prishësh agjërimin.
5- Kurimi me çdo ilaç të lejuar, prej të cilit nuk arrin asgjë në fyt. Këtu hyn edhe përdorimi i gjilpërave jo ushqyese

6- Përtypja e ushqimit për një fëmijë të vogël, kur nuk gjen njeri tjetër ta bëjë këtë, me kusht që ushqimi të mos kalojë në fyt.
7- Parfumosja. Nuk ka argument për ndalimin e kësaj.
SHKEPUTUR NGA LIBRI “MINHAXH EL MUSLIM”