KOHËT MË TË PËRSHTATSHME PËR TË MARRË PËRGJIGJE PËR LUTJET QË BËJMË


KOHËT MË TË PËRSHTATSHME PËR TË MARRË PËRGJIGJE PËR LUTJET QË BËJMË
Dije, na mëshiroftë Allahu ty dhe mua, se pasi të plotësosh udhëzimet e mësipërme, duhet të zgjedhim kohën më të përshtatshme për lutje, që të jemi më afër shpresës për plotësimin e saj. Ndër kohët më të përshtatshme, sipas këshi-llave të Pejgamberit (salall-llahu alejhi ueselem), janë:

1.Dita e Arafatit, që është gjithmonë një ditë para Kurban Bajramit .2.Nata e Kadrit, që është midis dhjetë-ditëshit të fundit të muajit të madhëruar të Ramazanit.3. Pjesa e fundit e natës dhe mbrë-mja.4.Koha midis ezanit dhe ikametit.5.Dita e xhuma.6.Kur jemi duke bërë sexhde.7.Kur jemi në udhëtim e sipër.8.Kur bie shi, etj.