Duaja më e vlefshme për syfyr ! (Duaja e syfyrit)


Duaja më e vlefshme për syfyr ! (Duaja e syfyrit)
Duaja e syfyrit
Allah në këtë ditë, më afro kënaqësinë Tënde, më mbaj larg zemërimit dhe dënimit Tënd, më jap rastin t’i recitoj ajetet e Tua, në mëshirën Tënde, o më i Mëshirshmi i mëshiruesve!
Nesaiu transmeton se Resulull-llahi sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Mos e leni ngrënien e syfyrit ngaqë është drekë e bekuar”.