I Dërguari i Allahut, ﷺ ka thënë: “Lexojeni Kuranin, sepse ai do të vi…


I Dërguari i Allahut, ﷺ ka thënë: “Lexojeni Kuranin, sepse ai do të vi ndërmjetësues për lexuesin e tij në ditën e gjykimit.” [1]“Me të vërtetë atyre që kanë punuar me Kuranin (e kanë lexuar dhe praktikuar), vjen Kurani ditën e gjykimit dhe do të dëshmon për ithtarët e vet, do të paraprijë sureja el Bekare dhe Ali Imran si dëshmitarë (ata që e kanë lexuar dhe praktikuar).” [2]

Qëllimi kryesor dhe final është se Kurani ka zbritur për t’u lexuar, medituar dhe praktikuar, përmes leximit të tij t’i bëhet adhurim Allahut, e jo që t’i dhurohet dikujt hedije (dhuratë) leximi i tij (hatmeja e Kuranit).