Si kompenzohet një ditë e agjërimit obligativ?


Pyetja:Një grua ka qenë duke e kompenzuar një agjërim obligativ por gjatë ditës e ka prishë agjërimin pa arsye, çfarë i obligohet asaj tash, a duhet të bëjë kefaret (shpagim) apo vetëm kompenzim të kësaj dite?Përgjigjja:
I obligohet asaj kompenzimi i kësaj dite, ndërsa nuk ka nevojë të bëjë kefaret (shpagim-ushqyerje për të varfërit).
Dr. Salih el Feuzan
Përktheu: Suad B. Shabani